Waukesha L7042GSI – KATO 1000 KW Genset – Rebuilt Ready to Run.

Waukesha L7042GSI - KATO 1000 KW Genset - Rebuilt Ready to Run.

Waukesha L7042GSI – KATO 1000 KW Genset – Rebuilt Ready to Run.